HONDENSCHOOL DVS / DTV
Voor hondenopvoeding en training op een positieve manier

CURSUSREGLEMENT

De cursist(e) onderwerpt zich door inschrijving aan de bepalingen van de statuten/reglement van Hondenschool D.V.S./ D.T.V  

 

Leeftijd cursist(e):
Om aan een cursus bij D.V.S. te mogen deelnemen dient de cursist(e) de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

Beëindiging cursus:
Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich aan de gehele cursus. Bij voortijdige beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, is restitutie mogelijk.

Besmettelijke ziektes:
Als er aanwijzingen zijn dat de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte mag men niet aan de cursus deelnemen. De door de cursist(e) ingeschreven hond mag ook niet deelnemen als het dier gedurende de laatste 12 maanden, voorafgaande aan de cursus, geleden heeft aan de ziekte van Carré (hondenziekte). Honden dienen ingeënt te zijn tegen de meest voorkomende hondenziektes zoals Parvo, Leptospirose en Para-influenza. Uw dierenarts kan u hierover informeren.

Entingen:
Voor de aanvang van de eerste les dient de cursist(e) het inentingsboekje van de hond te tonen, zodat kan worden vastgesteld dat de benodigde inentingen hebben plaatsgevonden. De inentingen voor kennelhoest is verplicht bij onze vereniging.

Loopsheid:

Loopse teven mogen gewoon deelnemen aan de cursus. maar men is wel VERPLICHT om dit even te melden aan de instructeur, en u dient uw hond een loopsheidbroekje aan te trekken.

Verhindering en  afwezigheid zonder afmelding:
Indien u verhinderd bent een les bij te wonen, dient u dit tijdig aan uw instructeur/-trice door te geven. Als u
driemaal zonder bericht afwezig bent geweest, vervalt uw inschrijving voor de betreffende cursus.

Afwezigheid met  afmelding:    
Voor de opvoedingscursus Pups geldt: Mist u vier lessen met afmelding kunt u de cursus afmaken maar ontvangt u geen certificaat van deelneming. Voor de cursussen E.G. en V.E.G. geldt dat u minimaal 6 lessen moet volgen, alvorens u toetsing van een oefening kunt aanvragen.

Voor de behendigheidscursussen geldt: Mist u 4 lessen met afmelding dan kan de cursus worden afgemaakt, maar kunt u slechts buiten mededinging meedoen aan de afsluitende wedstrijd.
Voor de Obedience cursussen geldt: Mist u 4 lessen met afmelding dan kunt u geen examen doen voor de betreffende cursus.

Aansprakelijkheid: 
De cursist(e) doet aan de cursus mee op eigen risico. Schade van welke aard dan ook kan nooit op Hondenschool D.V.S. en/of haar leden worden verhaald. Wij raden u aan na te gaan of u verzekerd bent tegen schade die door uw hond veroorzaakt zou kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u een W.A.- extra verzekering af te sluiten.

 

 

Klachtenprocedure van Hondenschool DVS / DTV

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst.

Wij houden niet van ontevreden cursisten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek u ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met u instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met één van de leden van het bestuur.

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van HET BESTUUR van de hondenschool versturen.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

 

Wat doen wij met uw klacht?

 Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

- een korte beschrijving van uw klacht;

- hoe een wanneer wij uw klacht onderzoeken;

- op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de SPPD altijd ingelicht. Deze zal de klacht niet zelf behandelen maar wel toezien op de afhandeling ervan.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt gekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van her uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Tot slot

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kunt u zich eventueel wenden tot de SPPD ( Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen ) www.sppd.nl

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Art. 1: 

Naam, plaats van vestiging en erkenning

1. De naam van de vereniging is “Hondenschool Door Vriendschap Sterk” (DVS).  Zij is opgericht op 4 augustus 1994, statutair vastgelegd bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V 177.779

2. De vereniging is gevestigd te Nederweert.

3. In 1998 is er een samenwerkingsverband met Kynologenclub Weert en Omstreken aangegaan, hetgeen geleid heeft tot erkenning door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

4. Erkenning door de Raad van Beheer houdt in:

- Dat de statuten van Kynologenclub Weert en Omstreken en Hondenschool DVS met elkaar in overeenstemming zijn en deze door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd

- dat de Hondenschool jaarlijks een vastgesteld bedrag per lid via KC Weert e.o. betaalt aan de Raad van Beheer.

- dat de Hondenschool gerechtigd is cursisten zgn. landelijke examens ( G&G1, G&G2 en G&G3 ) en examens "Gehoorzame  Hond " af te laten leggen bij de Nederlandse Kennelclub "Cynophilia"

- dat de Hondenschool gerechtigd is agility-wedstrijden te organiseren

- dat de Hondenschool gerechtigd is om haar instructeurs hun opleidingen te laten volgen bij erkende opleidingsinstituten op kynologisch gebied.

 

Art. 2: 

Doel

1. De vereniging heeft zich ten doel gesteld:
het bevorderen van het op de juiste manier omgaan en actief bezig zijn met honden. Dit geldt, voor zowel rashonden als rasloze honden, op het gebied van socialisatie, opvoeding, gehoorzaamheid, voeding, verzorging en sportbeoefening.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• het organiseren van gedrags- en gehoorzaamheidscursussen op verschillende niveaus, die door gediplomeerde
  instructeurs gegeven worden;
• het organiseren van agility-cursussen op verschillende niveaus, die door gediplomeerde instructeurs gegeven worden;
• het organiseren van examens voor bovenstaande cursussen;
• het organiseren van agility-wedstrijden;
• het organiseren van voorlichtingsavonden op het gebied van o.a. aanschaf pup, socialisatie, theoretische kennis op gebied van gedrag en gehoorzaamheid, verzorging, voeding en medische kennis over honden;
• het organiseren van lezingen met onderwerpen als gedragsproblemen, hond-kindrelatie e.d.;
• het organiseren van activiteiten zoals wandeltocht, spellendag e.d.

 
Art. 3: 

Leden / cursisten

1. Gewone leden zijn zij, die op jaarbasis een vastgesteld bedrag aan contributie betalen en al dan niet een cursus volgen.

2. Gezinsleden zijn zij, die tot dezelfde huishouding behoren als een gewoon lid. Zij betalen 50 % van de jaarcontributie. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, met uitzondering dat zij niet het clubblad krijgen.

3. Ereleden zijn zij, die door hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie en hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.  

4. Personen die na 1 juli lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie. Indien zij gelijktijdig de contributie van het daaropvolgend kalenderjaar betalen, krijgen zij op de contributie van dat kalenderjaar 25 % korting.

5. Gewone leden, gezinsleden en ereleden hebben stemrecht, mits zij 16 jaar of ouder zijn.

6. Cursisten zijn verplicht lid te zijn van de vereniging.

7. Cursisten dienen bij aanvang van een cursus de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

8. Het is cursisten niet  toegestaan, in de loop van een cursus, het geleiden van hun hond over te dragen aan een ander. Zij die noodgedwongen zijn de cursus tijdelijk of definitief te stoppen, mogen hun hond door een ander laten geleiden, dit ter beoordeling van het bestuur.

9. Cursisten volgen op eigen risico een cursus. Eventuele opgelopen schade kan nooit op de Hondenschool verhaald worden.
a. Cursisten dienen dan ook een w.a.-verzekering afgesloten te hebben.
b. Honden dienen gevaccineerd te zijn tegen de algemeen voorkomende hondenziektes.

10. Leden/cursisten die door gedrag of handelingen de vereniging financiële schade berokkenen, zullen door het bestuur aansprakelijk gesteld worden en de schade zal op hen verhaald kunnen worden.

11. Leden/cursisten die jegens personen dan wel honden ontoelaatbaar gedrag vertonen worden hierop aangesproken, geschorst of geroyeerd. Dit alles ter beoordeling van het bestuur.

12. Cursisten van wie hun hond jegens personen of andere honden gevaarlijk gedrag vertoont,  kunnen tijdelijk of permanent verplicht worden hun hond te muilkorven om aan de cursus te mogen deelnemen of hun hond kan tijdelijk dan wel permanent van de accommodatie geweerd worden. Dit alles ter beoordeling van instructeurs en bestuur.

13. Cursisten van wie hun hond probleemgedrag dan wel een gedragsstoornis vertoont, kan geadviseerd worden een gedragsdeskundige te raadplegen. Dit alles ter beoordeling van het instructeursteam.

 

Art. 4: 

Beëindiging cursus

1. Zij die de cursus voortijdig wensen te beëindigen, kunnen hun cursusgeld of een gedeelte daarvan niet terugvorderen.

2. Zij die noodgedwongen de cursus voortijdig beëindigen, kunnen hun cursusgeld of een gedeelte daarvan terugvorderen. Dit alles ter beoordeling van het bestuur.

 

Art. 5: 

Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen; een voltallig bestuur heeft zeven leden. 

2. Een bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering gekozen en heeft een zittingsperiode van drie jaar.

3. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bepaalt wie uit hun midden de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervult.

4. Voor het doen van uitgaven die de som van € 200, -- te boven gaan, heeft het dagelijks bestuur de toestemming van het bestuur nodig. Op het bedrag van € 200, -- vindt indexering plaats (index = 100 in 2005).

5. Het bestuur heeft het recht een cursist bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen de toegang tot de lessen en deelname aan de activiteiten te ontzeggen. Deze kan eerst dan weer worden toegelaten, wanneer hij/zij het achterstallige bedrag heeft betaald.

6. Het bestuur heeft het recht medebestuursleden, instructeurs, andere functionarissen en leden/cursisten bij ontoelaatbaar gedrag jegens personen en/of honden, of bij het in diskrediet brengen van de Honden¬school de toegang tot het clubterrein te ontzeggen c.q. als lid te royeren.

 

Art. 6: 

Voorzitter

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de combi-vergaderingen (bestuur en instructeursteam) en de algemene ledenvergadering.

2. Bij vergaderingen verleent hij het woord en heeft hij het recht elke spreker tot de orde te roepen.

3. Hij zorgt voor de handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

 

Art. 7:

Secretaris

1. De secretaris voert de correspondentie van de Hondenschool. Van alle geschriften bewaart hij een kopie op een daartoe door het bestuur afgesproken plaats.

2. Alle uitgaande stukken van de Hondenschool worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij wet of verordening wordt vereist.
 Bij ziekte of verhindering van de secretaris kan in overleg de ondertekening van stukken door een ander bestuurslid worden uitgevoerd.

3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.
 Bij afwezigheid van de secretaris wordt door de vergadering een plaatsvervanger aangewezen.

4. De notulen die na goedkeuring van de vergadering door hem en de voorzitter ondertekend worden, bergt hij op chronologische wijze in een speciaal daartoe bestemde map op.

5. Jaarlijks stelt hij een verslag op betreffende de ontwikkelingen en activiteiten binnen de Hondenschool, dat ter goedkeuring aan het bestuur van de Hondenschool wordt aangeboden.

6. Hij stelt bestuursleden ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk, met opgave van agendapunten, in kennis van bestuursvergaderingen en combi-vergaderingen (bestuur en instructeurs).

7. Hij stelt instructeurs ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk, met opgave van agendapunten, in kennis van combi-vergaderingen (bestuur en instructeurs) en instructeursvergaderingen.

 

Art. 8:

Penningmeester

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de Hondenschool en tekent de kwitanties. Het innen van de cursusgelden is aan hem opgedragen.

2. Hij is belast met het op een juiste wijze bijhouden van de financiële administratie van de vereniging.

3. Hij dient aan het begin van elk boekjaar of zoveel meer, indien dit laatste door een meerderheid van bestuursleden verzocht wordt, rekenschap en verantwoording af te leggen over het afgelopen boekjaar aan het bestuur.

4. Voor het doen van uitgaven die de som van € 100. - te boven gaan, heeft de penningmeester de toestemming van het dagelijks bestuur nodig. Op het bedrag van € 100, -- vindt indexering plaats (index = 100 in 2005).

 

Art. 9:

Instructeursteam

1. Een instructeur wordt voor onbepaalde tijd door het bestuur aangesteld c.q. ontheven van zijn taak.

2. Een aspirant-instructeur is bereid om zowel interne cursussen als een basiscursus bij een erkend opleidingsinstituut op kynologisch gebied te volgen.

3. Een instructeur is bereid volgens de dan geldende lesmethode / methodiek van de Hondenschool instructie te geven.

 

Art. 10:

Vergoeding cursussen instructeurs

1. Door instructeurs kan een beroep op het bestuur gedaan worden voor een volledige vergoeding of een gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en/of reiskosten aangaande cursussen ter uitbreiding van hun kennis/vaardigheden, indien dit in het belang van de Hondenschool is.

2a. Indien het bestuur besluit de cursuskosten en/of reiskosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden dan dient de aanvrager(ster) een verklaring te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart deze vergoeding in het geheel terug te betalen, indien hij/zij binnen twee jaar na datum einde cursus les geeft bij derden zonder van het bestuur hiervoor toestemming te hebben verkregen.

2b. Indien het bestuur besluit de cursuskosten en/of reiskosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden dan dient de aanvrager(ster) een verklaring te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart deze vergoeding naar rato terug te betalen als hij/zij binnen twee jaar stopt met zijn/haar werkzaamheden voor D.V.S. ( bv. stoppen na 14 maanden na het behalen van een cursus dwz 10/24 deel van de door D.V.S gemaakte kosten terug te betalen.)

3. Van Art. 10.2 kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Het bestuur beslist hierin.

 

Art. 11:

Instructie geven bij derden

1. De instructeur die instructie wil geven bij derden dient hiervoor toestemming van het bestuur te hebben.

2. Hij/zij dient hiervoor één maand van tevoren schriftelijk een verzoek in te dienen bij de secretaris.

3. Het bestuur beslist binnen één maand na dit verzoek.

4. In bijzondere gevallen kan van Art. 11.2 afgeweken worden. Het dagelijks bestuur beslist dan in dezen. Het dagelijks bestuur roept dan zo spoedig mogelijk het bestuur voor vergadering bijeen.

 

Art. 12:

Activiteitencommissie

1. Leden van de commissie worden door het bestuur voor onbepaalde tijd aangesteld c.q. ontheven van hun taak.

2. Voor de organisatie van een activiteit heeft de commissie goedkeuring van het bestuur nodig.

3. Inkopen/aankopen worden gedaan na toestemming van de penningmeester, die op zijn beurt, rekening houdend met Art. 8.4 al dan niet toestemming nodig heeft van een meerderheid binnen het bestuur

4. Vergaderingen worden zonder tussenkomst van het bestuur gehouden

5. Op verzoek van de commissie kan bij de vergadering een bestuurslid aanwezig zijn.

 

Art. 13:

Kantinepersoneel en overige functionarissen

1. Kantinepersoneel en overige functionarissen worden door het bestuur voor onbepaalde tijd aangesteld c.q. ontheven van hun taak.

2. Financieel is kantinepersoneel verantwoording verschuldigd aan de penningmeester.

3. Inkopen/aankopen worden gedaan na toestemming van de penningmeester, die op zijn beurt, rekening houdende met Art. 8.4 al dan niet toestemming nodig heeft van het bestuur.
 Art. 8.4 is niet van toepassing als het verbruiksartikelen voor de kantine betreft die bestemd zijn voor doorverkoop.

4. Omtrent de overige zaken m.b.t. het clubgebouw/clubterrein zijn kantinepersoneel  en overige functionarissen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

Art. 14:

Regelgeving m.b.t. vergoedingen aan personen en de onder hun berusting zijnde stukken en goederen

1. Voor het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden en het organiseren van activiteiten voor de Hondenschool ontvangen bestuursleden, instructeurs, functionarissen of leden/cursisten geen financiële vergoedingen. Wel kunnen op verzoek gemaakte onkosten gedeclareerd worden, dit ter beoordeling van het bestuur.

2. Bestuursleden, instructeurs en alle andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken en goederen van de Hondenschool aan het bestuur af te dragen.

3. Van Art. 14.1 kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Het bestuur beslist hierin.

 

Art. 15:

Kascontrolecommissie

1. De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie van minimaal twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Tevens wordt een reservelid door de algemene ledenvergadering benoemd.

2. Elk kascontrolelid wordt voor maximaal twee jaar benoemd en is niet herkiesbaar. Ieder jaar wordt één nieuw kascontrolelid benoemd.

3. De commissie onderzoekt de financiële administratie van de penningmeester en brengt hierover verslag uit aan de algemene vergadering

 

Art. 16:

Regelgeving m.b.t. het beheer en gebruik van terrein en kantine

1. Honden dienen zowel op het terrein als in het clubgebouw, indien niet anders aangegeven dan door een instructeur, altijd aangelijnd te zijn

2. Het is niet toegestaan dat honden in de ruimte achter de bar en keuken komen

3. In de kantine geldt een rookverbod

4. Met uitzondering van besloten activiteiten met een feestelijk karakter geldt in de kantine een algeheel alcoholverbod

 

Art. 17:

Commerciële activiteiten

1. Alle commerciële activiteiten rondom en op het terrein van de Hondenschool dienen goedkeuring van het bestuur te hebben. Deze goedkeuring wordt uitsluitend verleend als de netto-opbrengst geheel aan de vereniging ten goede komt.

 

Art. 18:

Aanbieden van goederen

1. Het aanbieden van goederen al dan niet tegen vergoeding rondom en op het terrein van de Hondenschool dienen goedkeuring van het bestuur te hebben. Deze goedkeuring wordt uitsluitend verleend als de netto-opbrengst, indien van toepassing, geheel aan de vereniging ten goede komt.

 

Art. 19:

Bestuursvergaderingen

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter zijn bepaald.

2. Bestuursleden kunnen tot tien dagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten indienen bij de secretaris.

3. Van de te houden vergadering geeft de secretaris met opgave van de te behandelen zaken ten minste zeven dagen van tevoren kennis aan de bestuursleden.

4. Elk aanwezig bestuurslid brengt bij stemming over een voorstel één stem uit. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

5. De secretaris maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op.

 

Art. 20:

Instructeursvergaderingen

1. De instructeurs vergaderen tweemaal per jaar of zo veel meer dan nodig is.

2. De instructeursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de hoofdinstructeur/woordvoerder van het instructeursteam, in overleg met de voorzitter, zijn bepaald.

3. Instructeurs kunnen tot tien dagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten indienen bij de secretaris.

4. Van de te houden vergadering geeft de secretaris met opgave van de te behandelen zaken ten minste zeven dagen van tevoren kennis aan de instructeurs.

5. Elke aanwezige instructeur brengt bij stemming over een voorstel één stem uit. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

6. De secretaris, of een door de vergadering aangewezen persoon, stelt van het verhandelde in elke vergadering notulen op.

 

Art. 21:

Combi-vergaderingen

1. De combi-vergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter zijn bepaald.

2. Bestuursleden en instructeurs kunnen tot tien dagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten indienen bij de secretaris.

3. Van de te houden vergadering geeft de secretaris met opgave van de te behandelen zaken ten minste zeven dagen van tevoren kennis aan de bestuursleden en instructeurs.

4. De secretaris, of een door de vergadering aangewezen persoon, stelt van het verhandelde in elke vergadering notulen op

 

Art. 22:

Algemene Ledenvergadering

1. Het bestuur verplicht zich ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering te houden.

2. Alle gewone leden / gezinsleden, die 16 jaar of ouder zijn, als ook ereleden zullen hiervoor een schriftelijke uitnodiging van de secretaris ontvangen.

3. Tijdens de vergadering komen onderstaande zaken aan de orde:
§
 de vaststelling van het jaarverslag van de secretaris;
§
 het financieel verslag van de penningmeester;
§
 verslagen ingestelde commissies;
§
 verkiezing nieuwe kascontrolecommissie;
§
 verkiezing bestuursleden, indien er bestuursvacatures zijn;
§
 indien van toepassing: wijziging van statuten, contributie of cursusgeld;
§ de beleidsplannen / ontwikkelingen voor het komende jaar.

4. De aanwezige leden dienen voor aanvang van de vergadering hun naam en handtekening op de presentielijst te zetten. Leden die niet hebben getekend, hebben geen stemrecht.

5. Elk aanwezig lid van 16 jaar en ouder kan per stemming één stem uitbrengen. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

6. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd. In twijfelgevallen, of er mondeling dan wel schriftelijk gestemd dient te worden, beslist de voorzitter.

7. Alle besluiten eisen een meerderheid van stemmen, zijnde de helft der uitgebrachte geldige stemmen plus één, tenzij bij statuten of reglement anders is bepaald.

 

Art. 22:

Wijziging Huishoudelijk Reglement

1. Tot wijziging van dit reglement kan alleen bij stemming in een algemene ledenvergadering besloten worden.

2. Een wijziging vindt plaats als minstens twee derde deel der stemmen het wijzingsvoorstel ondersteunen.

 

Art. 23:

Onvoorziene omstandigheden


1. In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het Bestuur.

 

 Nederweert, 2 juni 2014

I.M.M. Frenken - van de Kruijs                  voorzitter